Dataskyddsbeskrivning

Senast uppdaterad: 5.2.2020

DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR KUNDER – Wihuri Oy Aarnio


I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs hur personuppgifter om Wihuri Oy Aarnios (“vi” eller “Aarnio”) nuvarande, före detta och potentiella kunder och deras anställda, chefer och representanter (“du” eller “Kunden”) kan behandlas och hur enskilda personers rättigheter i fråga om integritetsskydd kan utövas. Vi behandlar dina personuppgifter främst för att möjliggöra samarbete med dig och för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, så som beskrivs närmare nedan. Den personuppgiftsansvarige är Aarnio.

Om du har frågor eller begäranden som gäller dina personuppgifter eller dataskydd, kan du när som helst kontakta oss på följande e-postadress:

dataprotection@wihur@wihuri

Vi kan tidvis uppdatera denna dataskyddsbeskrivning genom att publicera en ny version av dataskyddsbeskrivningen på Wihuris webbplats.

Mer information om behandlingen av dina personuppgifter

Personuppgiftskällor

Personuppgifterna vi behandlar samlas huvudsakligen in direkt från dig.

Vi kan även samla in personuppgifter genom Aarnios egen verksamhet och från allmänt tillgängliga källor.

Vidare kan vi, när det föreligger lagstadgade skyldigheter eller rättigheter, motta personuppgifter från tredje parter i anknytning till bl.a. näringsförbud, befogenhet att underteckna och myndighetsställning.

Hurdana personuppgifter behandlar vi? 

De personuppgifter vi behandlar kan omfatta särskilt följande kategorier:

 • Kontaktuppgifter, såsom e-postadresser och telefonnummer,
 • Uppgifter om din befattning, såsom din yrkestitel,
 • Information om möten mellan oss, inklusive tid, plats och deltagare,
 • Information om erbjudanden om och/eller beställningar av produkter och/eller tjänster, såsom dina särskilda önskemål,
 • Korrespondens och övriga uppgifter som anknyter till att sköta kundrelationen med dig,
 • Ekonomisk information, såsom uppgifter om ditt företagskreditkort,
 • Uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter i anknytning till skydd mot ekonomisk brottslighet, såsom ekonomiska sanktioner,
 • Resultat från undersökningar av kundtillfredsställelse och övrig respons; och
 • Säkerhets- och loggdata, såsom eMetro-användaruppgifter.

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på din relation till oss och alla ovannämnda kategorier omfattas nödvändigtvis inte.

Vilka är ändamålen med och de rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter endast när vi har en rättslig grund för det särskilt av en av följande orsaker:

 • Hantering, bedömning, verkställande, tillämpning och/eller fullgörande av våra avtalsförpliktelser mellan dig och oss, eller åtgärder innan ett sådant avtal ingås, och
 • Att uppfylla våra skyldigheter i fråga om lagar och regler.

På basis av vårt berättigade intresse i anknytning till relationen mellan Kunden du representerar och oss, kan vi även behandla dina personuppgifter av följande skäl:

 • Skötsel och utveckling av vår relation till dig eller Kunden du representerar,
 • Skötsel och utveckling av vår verksamhet,
 • Hantering av risker som gäller vår verksamhet,
 • Marknadsföring av våra produkter och/eller tjänster som du tidigare har köpt av oss (om separat samtycke inte behövs),
 • Säkerställande av fysisk säkerhet och datasäkerhet när du vistas på våra verksamhetsställen och/eller hos våra nätverk, och
 • Förhindra och begränsa missbruk av våra produkter och tjänster.

På basis av ditt samtycke kan vi även behandla dina personuppgifter i syfte att marknadsföra sådana produkter och/eller tjänster av Aarnio eller dess dotterbolag för vilka samtycke behövs.

Vilka är Med vem kan vi dela dina personuppgifter? med och de rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter?

Övriga företag i Wihuri-koncernen: Vi kan överföra dina personuppgifter till övriga företag i Wihuri-koncernen som är involverade i samma projekt som vi eller om du har gett ditt samtycke till att motta marknadsföring om deras produkter och/eller tjänster. En del av dessa företag kan fungera som självständiga personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi delar med dem.

Tredje parter: Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till statliga myndigheter och tillsynsorgan, domstolar och övriga myndigheter när vi har en rättslig skyldighet att göra det. Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till utomstående rådgivare (bl.a. jurister, bokförare, revisorer etc.) och inkassobyråer.Tjänsteleverantörer och övriga partner: Som en del av den normala verksamheten har Aarnio avtal med tredje parter som tjänsteleverantörer (bl.a. IT-system och supportleverantörer etc.). Dessa partner behandlar dina personuppgifter endast enligt Aarnios instruktioner för att erbjuda tjänster.

Kan det förekomma internationell överföring av uppgifter?

Aarnio verkar på en global marknad. Därför är det möjligt att dina uppgifter även överförs till länder utanför EU eller EES. Eftersom dataskyddslagstiftningen i olika länder kan skilja sig från den i ditt hemland, vidtar vi åtgärder för att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder har införts för erforderligt skydd av dina uppgifter. Lämpliga skyddsåtgärder som Aarnio och våra partner kan vidta omfattar standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen godkänt.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Aarnio följer all gällande dataskyddslagstiftning och strävar efter att säkerställa att ditt integritetsskydd inte överträds i något skede av behandlingen.

Vi utvecklar och tillämpar kontinuerligt administrativa, tekniska, och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst och förlust, missbruk eller ändring. Rätten att få åtkomst till uppgifterna är på förhand fastställd och begränsad.

Vi kräver även att våra tjänsteleverantörer tillämpar alla lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Hur länge förvarar vi dina personuppgifter?

Vi förvarar dina uppgifter endast så länge det är nödvändigt i de behandlingssyften som nämns ovan eller så länge vi har en rättslig skyldighet att förvara dem. Observera att datalagringstiderna kan variera mellan olika kategorier av uppgifter. Felaktiga eller föråldrade uppgifter raderas regelbundet.

Om du ber oss radera dina personuppgifter, kan vi fortfarande förvara uppgifter som är nödvändiga för vårt berättigade affärsintresse, såsom att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvistemål eller verkställa våra avtal.

Dina rättigheter och alternativ

Du har rätt att få åtkomst till dina personuppgifter och att rätta dina uppgifter. Under vissa omständigheter kan du även ha rätt att be om att onödiga eller felaktiga uppgifter om dig raderas, att motsätta dig hur vi använder eller delar dina uppgifter, att begränsa hur vi behandlar dina uppgifter och att be att dina uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig. Om du har gett samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla samtycket.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta Wihuris dataskyddsexpert i frågor kring dataskydd via kontaktuppgifterna ovan.

Även om Aarnio strävar efter att lösa eventuella tvistemål kring integritetsskydd i samarbete med dig, har du även rätt att anföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet om behandlingen av dina personuppgifter. För mer information ber vi dig kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.