Rekrytoinnista työsuhteeseen

Tässä osiossa perehdytään tarkemmin rekrytoinnin kiemuroihin. Saat tietoa rekrytoinnin aloittamisesta, työhaastattelun pitämisestä, työnantajan velvollisuuksista sekä vinkkejä esim. työvuorolistojen laatimiseen.

Henkilöstö ja rekrytoiminen 2/4

 • REKRYTOINTI

  Aloitetaan rekrytointi!

  Kun olet selvittänyt työvoimantarpeen, voit alkaa rekrytoida ravintolallesi huippuammattilaisia. Se on yksi yrityksesi suurimmista investoinneista, joten se kannattaa tehdä huolella. Työntekijälle rekrytointi on myös kokonaisvaltainen asia, joka määrittelee pitkälti mielikuvan yrityksestäsi työnantajana.

  Parhaimmillaan onnistunut rekrytointi on ravintolallesi pitkäaikainen ja kannattava ratkaisu, joka kasvattaa yrityksesi liiketoimintaa ja tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden kehittää omaa uraansa.

  Voit etsiä sopivaa työntekijää esimerkiksi

  • TE-toimiston kautta.
  • Sosiaalisessa mediassa tai omilla verkkosivuilla.
  • Rekrytointikumppanin avulla.
  • Lehti-ilmoituksella.

  Onnea rekrytointiin!

 • TYÖHAASTATTELU

  Haastattelu jakautuu yleensä kolmeen vaiheeseen:

  • Luo hyvä keskusteluyhteys ja muodosta ensivaikutelma haastateltavasta.
  • Selvitä, miten motivoitunut haastateltava on työhön. Kysele työurasta sekä haastateltavasta ihmisenä, millaisia arvoja ja asenteita hänellä on.
  • Käy läpi työhön liittyviä käytännön asioita: palkkaa, työaikaa sekä työsuhteen alkua. Kerro myös, miten hakuprosessi jatkuu ja milloin haastateltava saa tiedon valinnasta. Muista rekrytoinnin päätteeksi viestiä asiasta myös valitsematta jääneille.

  Työhaastattelussa ei tule kysyä kysymyksiä seuraavista aihealueista:

  • uskonto
  • perhesuhteet
  • seksuaalinen suuntautuminen
  • poliittinen vakaumus.
 • TYÖSUHDE

  Työntekijän palkkaaminen tuo työnantajalle useita velvollisuuksia. On työnantajan etu huolehtia omien velvoitteidensa täyttymisestä.

  Kuten Rekrytointi-sivulla jo mainittiin, hyvä työnantajakuva on tärkeä uusia työntekijöitä palkatessa. Kun yritykselläsi on hyvä työnantajamielikuva, pidetään yritystäsi todennäköisesti kiinnostavana. Hyvällä työnantajalla henkilöstön pysyvyys on suurempi.

  Muistathan, että kaikkia työntekijöitä koskevat samat työsuhdemääräykset.

  Suomessa työskentelevä ulkomaalainen henkilö tarvitsee työntekijän oleskeluluvan, jos työskentely ei ole mahdollista muulla oleskeluluvalla tai ilman oleskelulupaa. TE-toimisto antaa työntekijän oleskelulupa-asiassa osapäätöksen ennen kuin Maahanmuuttovirasto päättää luvan myöntämisestä lopullisesti. Oleskelulupaa eivät tarvitse EU-kansalaiset eivätkä Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset.

  Työehtosopimus määrittää noudatettavat työehdot, tutustu siis hyvin alan työehtosopimukseen ennen työsopimusten tekemistä.

  Työsuhdeasiat

  Huolehdithan, että sinulla on nämä kunnossa. Käy lista kohta kohdalta läpi.

  Työsopimuksen laatiminen.
  Perehdyttäminen ja osaamisen varmistaminen.
  Työvuorosuunnittelu ja työaikakirjanpito.
  Tiesitkö, että työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin?
  Palkanmaksu.
  Palkanlaskenta kannattaa yleensä antaa tilitoimiston hoidettavaksi.
  Palaverikäytännöt ja kehityskeskustelut.
  Ongelmien puheeksi ottaminen, virheellisen toiminnan oikaisu.
  Työterveyshuollon järjestäminen.
  Työnantajalla on velvollisuus järjestää työsopimussuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto.
  Varhainen tuki työkykyongelmissa.
  Poissaolojen hallinta, esim. vuosilomat, perhevapaat, sairauspoissaolot.
  Työsuhteen päättymisen toimenpiteet.
  Työtodistusten laadinta.
  Työntekijällä tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä on pyynnöstä oikeus saada kirjallinen työtodistus, kun työsuhde päättyy.
 • TYÖAIKA

  Säännöllinen työaika on kokoaikatyöntekijällä enintään 112,5 tuntia kolmessa viikossa. Työaika määräytyy kolmiviikkoisjaksoittain, ja käytössä voi olla myös tasoittumisjärjestelmä.

  Työnantaja ja työntekijä sopivat työsopimuksella joko kiinteästä kolmiviikkoisjakson vähimmäistyöajasta tai keskimääräisestä kolmiviikkoisjakson vähimmäistyöajasta. Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille.

  Tarkasta työehtosopimuksen määräykset päivittäisistä vähimmäis- ja enimmäistyöajoista, lepoajoista, yötyöstä sekä työpäivien jaksottamisesta.

  Työvuorolista

  Työvuorolista on laadittava etukäteen niin, että se asetetaan työntekijöiden nähtäville ilmoitustaululle tai muuhun vastaavaan paikkaan vähintään viikkoa ennen kolmiviikkoisjakson alkamista, ellei työpaikkakohtaisesti toisin sovita.

  Muista työvuorolistaa laadittaessa nämä:

  • Työvuorolista on laadittava muulla kuin lyijykynällä. Kolmiviikkoisjakso alkaa aina maanantaina. Vuodenvaihde ei katkaise jaksoa.
  • Työvuorolistassa on oltava työn alkamis- ja päättymisajankohdat sekä vapaapäivät.
  • Työvuorolistaa ei saa muuttaa ilman työntekijän ja työnantajan suostumusta.
  • Työvuoroluetteloita laadittaessa on huomioitava työehtosopimuksen määräykset mm. erityisistä juhlapäivistä sekä vuosivapaista.