Työntekijän perehdyttäminen

Hyvin tehty perehdytys sitouttaa työntekijän paremmin uuteen työpaikkaansa ja on siten kannattavaa työnantajalle. Tässä osiossa tarjotaan vinkkejä perehdytyssuunnitelman tekemiseen sekä käytännön seikkojen kuten työasujen, työterveyshuollon ja työturvallisuusasioiden järjestämiseen.

Henkilöstö ja rekrytoiminen 4/4

 • PEREHDYTTÄMINEN

  Hyvin tehty perehdytys sitouttaa työntekijän paremmin uuteen työpaikkaansa ja on siten kannattavampaa työnantajalle.

  Etenkin nuorten työntekijöiden kohdalla perehdyttämisen tärkeys korostuu entisestään, sillä kunnollinen perehdytys tukee nuoren kiinnittymistä työelämään.

  Työnantajan tulee perehdyttää työntekijät tehtäviinsä. Perehdytyksestä huolehtii esimies tai esimiehen valtuuttama muu perehdyttäjä. Perehdytyksen tulee olla suunnitelmallista, ja se kannattaakin koota omaksi materiaalikseen, jonka avulla uuden työntekijän perehdyttäminen on jatkossakin helppoa ja tasalaatuista. Perehdytys tulee kirjata esim. erilliseen perehdytyslomakkeeseen, josta käy ilmi mitä asioita on perehdytetty ja milloin. Muista myös perehdytyksen jatkuvuus ja varmistaa työntekijöiden osaaminen säännöllisin väliajoin. Anna ja vastaanota palautetta.

  Alle on koostettu muistilista perehdyttämisen helpottamiseksi.

 • Huolehdi, että perehdytyssuunnitelma sisältää ainakin:
 • Käy läpi työsuhdeasiat, kuten työaika, palkkaus, loma- ja poissaolokäytännöt sekä työsuhde-edut.
 • TYÖASUT

  Työasu toimii sekä suoja-asuna että osana yrityskuvaa. Niillä voi myös erottua ja luoda työviihtyvyyttä. Kokkitakki voi olla parhaimmillaan sellainen, ettei sitä halua riisua työpäivän jälkeen pois. Työvaatteiden kuuluu tuntua hyvältä, ja toiminnallisuus vaatteissa on kaikki kaikessa!

  Työasuja kartoitettaessa mieti tarvetta: tarvitaanko t-paitoja, kauluspaitoja, kokkitakkeja, housuja, hameita, essuja jne. Huomio jokainen työntekijä ja erilaiset työnkuvat!

  Etenkin ravintolassa keittiötyöskentelyssä kannattaa harkita itselle parhaiten sopivaa työasupalvelua.

 • Työvaatehuolto

  Työvaatteet vaativat jatkuvaa huoltamista, joten heti alkuvaiheessa kannattakin pohtia, teetkö sopimuksen pesulan kanssa työvaatehuollosta vai ovatko vaatteet itsehuollettavia. Muista käydä asia myös työntekijöiden kanssa läpi!

  Mikäli työntekijä hankkii itse työkengät, mieti tarvitseeko työntekijän itse hankkimista kengistä ohjeistaa jotakin erityistä.

 • TYÖTERVEYSHUOLTO

  Työnantajalla on velvollisuus järjestää työsopimussuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto.

  Työnantaja voi lisäksi järjestää yleislääkäritasoista sairaanhoitoa.

  Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Työntekijälle itselleen työterveyshuolto on maksutonta.

  Työterveyshuolto on toimintaa, jonka järjestää ja kustantaa työnantaja, ja joka tukee työntekijöiden työkykyä. Työnantajan on laadittava työterveyshuollon kanssa kirjallinen sopimus palveluista ja toimintasuunnitelma työterveyshuollon toteuttamiseksi. Työterveyshuoltotoiminnan perusta on työpaikkaselvitys, josta työterveyshuolto tekee kirjallisen raportin.

  Työnantajan on pidettävä työterveyshuoltosopimus ja työpaikkaselvityksestä tehty raportti kaikkien työntekijöiden nähtävillä työpaikalla.

 • TYÖSUOJELU JA –TURVALLISUUS

  Työnantaja vastaa siitä, että työpaikka on turvallinen ja terveellinen. Tämä edellyttää, että työnantaja on tietoinen työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ja niiden hallinnasta. Lisäksi työnantajan tulee huolehtia siitä, että työntekijöillä on tarvittavat tiedot ja taidot tehdä työnsä turvallisesti.

  Työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät tulee työpaikalla selvittää järjestelmällisesti. Tällä työn riskien arvioinnilla saadaan kokonaiskuva työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden tilasta ja kehittämistarpeista. Vaarojen selvittämisen velvoite perustuu työturvallisuuslakiin ja koskee kaikkia työnantajia toimialasta ja työntekijöiden lukumäärästä riippumatta.

  Työsuojelun toimintaohjelmassa esitetään tavoitteet työpaikan työterveys- ja työturvallisuustoiminnalle ja henkilöstön työkykyä ylläpitävälle toiminnalle. Lisäksi toimintaohjelmassa selvitetään työsuojeluvastuut ja työsuojelun yhteistoiminnan järjestämistapa. Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen perustuu työturvallisuuslakiin. Ohjelma on työnantajakohtainen ja koskee kaikkia työnantajia.

  Työterveyshuollon keskeinen tehtävä on yhteistoimin työpaikan kanssa edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä, turvallista työn tekemistä, työyhteisön toimintaa sekä ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia.

  Päihdetyö työpaikalla on osa työhyvinvointi- ja työturvallisuustyötä.