Työsopimus ja palkka

Työsopimus on yksi työnantajan tärkeimpiä sopimuksia ja palkanmaksu yksi tärkeimpiä velvoitteita. Tässä osiossa käymme tarkemmin läpi niihin liittyviä asioita.

Henkilöstö ja rekrytoiminen 3/4

 • TYÖSOPIMUS

  Työsopimus on yksi tärkeimpiä laadittavia sopimuksia!

  Työsopimus tulee aina tehdä kirjallisena.

  Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Määräaikainen työsopimus päättyy määräajan päättyessä. Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa kesken määräajan, ellei irtisanomismahdollisuutta ole työsopimuksessa nimenomaisesti sovittu.

  Työsopimukseen kirjataan työnantajan ja työntekijän perustiedot, jolla henkilö yksilöidään, sekä työsuhteen tiedot ja työn tiedot.

  Tiesitkö tämän työsopimuksesta?

  Pääsääntöisesti työsopimuksen tekeminen ei edellytä määrämuotoa. Työsopimus voidaan tehdä joko kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti. Suositeltavaa on kuitenkin laatia aina kirjallinen sopimus.

  Työsopimus voidaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Määräaikaiselle työsopimukselle on oltava perusteltu syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi sijaisuus, työn kausiluontoisuus tai harjoitteluaika.

  Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ei kuitenkaan edellytä perusteltua syytä, jos palkattava henkilö on ollut työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen mukaan työtön työnhakija yhtäjaksoisesti edellisen 12 kuukauden ajan. Määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto on yksi vuosi.

  Työsuhteelle on määritelty vähimmäisehdot, jotka perustuvat lakeihin (muun muassa työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki) ja työehtosopimuksiin. Työnantajaliittoon kuuluvan työnantajan on noudatettava työnantajaliittonsa tekemää työehtosopimusta. Järjestäytymätön työnantaja on velvollinen noudattamaan yleissitovaa työehtosopimusta, mikäli alalla on sellainen. Ennen työsopimuksen tekemistä on syytä selvittää Finlexistä, onko yrityksen päätoimialalla yleissitova työehtosopimus.

 • PALKKA

  Palkanmaksu on yksi tärkeimmistä työnantajan velvoitteista.

  Hyvin usein henkilöstön omat maksut ovat ajoitettu yrityksen palkanmaksun mukaisesti, joten viivästyksiin tai virheisiin palkanlaskennassa ja palkkojen maksussa ei ole varaa. Palkkoihin liittyvät virheet ja viiveet ovat varma tapa alentaa henkilöstön työmotivaatiota.

  Palkanlaskentaan liittyy olennaisena osana mm. työehtosopimusten, toimialan säädösten ja käytäntöjen, viranomaisvaatimusten ja lomien määräytymisen tunteminen. Sääntöjä ja vaatimuksia on niin paljon, että niiden oppiminen ja noudattaminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja on haasteellista jopa alan ammattilaisille. Viranomaiset eivät päästä työnantajia helpolla. Hyvänä esimerkkinä vaatimuksista on vuoden 2019 alusta voimaan tullut tulorekisteri, jonne kaikki maksetut palkat, eläkkeet ja etuudet pitää ilmoittaa viimeistään viisi päivää maksusuorituksen jälkeen. Viivästykset ja laiminlyönnit työnantajan ilmoituksissa aiheuttavat helposti ylimääräisiä kustannuksia viranomaisten määräämien viivästysmaksujen ja muiden sanktioiden muodossa.

  Hyvä uutinen aloittavan yrittäjän kannalta onkin se, että palkanlaskennan voi helposti ulkoistaa taloushallinnon palveluntarjoajalle kuten tilitoimistolle. Itse asiassa palkanlaskenta onkin kirjanpidon ohella yksi tilitoimistojen keskeisimmistä työtehtävistä. Ulkoistetussa palkkahallintopalvelussa tilitoimisto hoitaa työntekijöidesi palkanlaskennan, palkanmaksun ja tarvittavat tilitykset. Tilitoimisto myös lähettää tyypillisesti palkkalaskelmat työntekijöille ja huolehtii lakisääteisistä ilmoituksista viranomaisille sekä eläke- ja vakuutusyhtiöille. Työnantajan vastuulla on palkanlaskennan pohjana käytettävien palkka- ja työntekijätietojen toimittaminen tilitoimistolle sekä työajan seurannan järjestäminen. Usein tilitoimisto pystyy tarjoamaan myös tähän soveltuvia helppokäyttöisiä pilvipalveluita.

  Menestyksen yksi avain on omaan osaamiseen keskittyminen ja sen vahvistaminen.Kun ryhdyt palkkaamaan henkilöstöä ja pohtimaan palkanmaksua, mieti hetki, onko palkkahallinnon osaaminen yrityksesi menestyksen edellytys, vai kannattaako oma aika käyttää muihin asioihin.

  Palkanmaksussa tulee huomioida peruspalkan lisäksi mm. työaikalisät, sunnuntaityö- ja yötyökorvaukset, lisä- ja ylityökorvaukset sekä lomapalkan ja sairausajan palkanmaksu.

  Palkka on maksettava työntekijälle hänen osoittamaansa rahalaitokseen. Palkan tulee olla erääntymispäivänä työntekijän käytettävissä. Jos palkka erääntyy maksettavaksi pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivänä, joulu- tai juhannusaattona taikka arkilauantaina, erääntymispäivä on näitä edeltävä päivä.