Allmänt

I detta kapitel går vi igenom allmänna frågor i anslutning till personal och rekrytering. Vi hjälper dig även skapa dig en uppfattning om ditt behov av arbetskraft.

Personal och rekrytering 1/4

 • ARBETSKRAFTSBEHOV

  Först av allt ska du göra en omfattande plan om arbetskraftsbehovet så att du kan anställa rätt mängd personal.

  BEDÖM BEHOVET AV ARBETSKRAFT SÅ NOGGRANT SOM MÖJLIGT.

  Att anställa arbetstagare är ett stort steg framåt för varje restaurangägare. Nedan finns en lista som hjälper dig att bättre kunna bedöma ditt arbetskraftsbehov.

  På de följande sidorna berättas mer om till exempel försäkringar, företagshälsovården och arbetsgivarregistret

  • Gör upp en realistisk tidtabell för när din restaurang kan öppna och hur mycket personal du behöver.
  • Hur många personer behövs?
  • Hur många veckotimmar?
  • Kartlägg kostnaderna för arbetskraft. De sidokostnader som följer med en anställning utgör ungefär en fjärdedel av arbetstagarens bruttolön.
  • Hur kommer arbetsturerna se ut? Behövs nattarbete?
  • Till vilka uppgifter? Gör arbetsbeskrivningar.
  • Hurudant kunnande behöver personalen?
  • Sköt dina arbetsgivarskyldigheter.
  • Försäkringar, arbetshälsovård och arbetsgivarregistret.
 • FÖRSÄKRINGAR

  Som arbetsgivare ska du sörja för arbetstagarnas olika försäkringar som arbetsavtalsförhållandet förpliktigar till.

  Arbetspensionsförsäkring

  Arbetsgivaren sörjer för arbetstagarens pensionsskydd genom att ta ut en arbetspensionsförsäkring.

  Mer information om lagen om pension för arbetstagare finns här.

  Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

  Arbetsgivaren är skyldig att ta ut arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringar åt arbetstagarna när lönekostnaderna årligen överskrider en fastställd minimigräns. Då ska man vanligtvis även ta ut en grupplivförsäkring för arbetstagarna.

  Läs mer om Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar här.

  Arbetslöshetsförsäkring

  Arbetstagaren och arbetsgivaren har arbetslöshetsförsäkringspremieskyldighet och de betalar båda en del av den. Betalningen utförs av arbetsgivaren.

  Läs om Lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner här.

 • ARBETSGIVARREGISTRET

  Kom ihåg att anmäla dig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister.

  Ett företag är en regelbunden arbetsgivare om företaget betalar regelbundet lön till minst 2 löntagare eller samtidigt till minst 6 löntagare om dessas anställningsförhållanden är tillfälliga och kortvariga.

  Ett företag

  betalar löner tillfälligt om företaget har endast 1 fast anställd arbetstagare eller om företaget har 1–5 arbetstagare vars anställning inte varar hela kalenderåret.

  Om ditt företag betalar regelbundet löner

  ska du som arbetsgivare anmäla dig till arbetsgivarregistret

  som regelbunden arbetsgivare. Anmälan kan även göras på webben. Anmälan görs med etableringsanmälan eller en ändringsanmälan.

  Även en arbetsgivare som betalar löner tillfälligt kan registreras i arbetsgivarregistret, ifall företaget vill det