Arbetsavtal och lön

Ett arbetsavtal är ett av arbetsgivarens viktigaste avtal och lönebetalningen är en av de viktigaste förpliktelserna. I detta kapitel går vi närmare igenom frågor i anslutning till detta.

Personal och rekrytering 3/4

 • ARBETSAVTAL

  Arbetsavtal är ett av de viktigaste avtalen som utarbetas!

  Arbetsavtal ska alltid ingås skriftligt.

  Arbetsavtalet gäller tills vidare om det inte av motiverade skäl har ingåtts för en viss tid. Arbetsavtal för viss tid upphör när tidsfristen löper ut. Ett arbetsavtal för viss tid kan inte sägas upp mitt under tidsfristen, om man inte i arbetsavtalet särskilt avtalat om möjligheten att säga upp avtalet.

  I arbetsavtalet anges arbetsgivarens och arbetstagarens grundläggande uppgifter, som personen identifieras med, samt uppgifter om anställningsförhållandet och arbetet.

  Visste du det här om arbetsavtal?

  I regel kräver utarbetandet av arbetsavtal inget standardformat. Arbetsavtal kan antingen ingås skriftligt, muntligt eller elektroniskt. Det är emellertid rekommenderat att alltid utarbeta ett skriftligt avtal.

  Arbetsavtalet kan gälla för viss tid eller tills vidare. Ett arbetsavtal som gäller för viss tid ska ha en grundad anledning. En sådan anledning kan till exempel vara att det är fråga om ett vikariat, säsongsbetonat arbete eller praktik.

  Ett arbetsavtal för viss tid kräver emellertid ingen grundad anledning om den anställda enligt arbets- och näringsbyrå har varit arbetslös arbetssökande oavbrutet under de föregående 12 månaderna. Ett arbetsavtal för viss tid pågår i högst ett år.

  För arbetsavtalsförhållandet har fastställts minimikriterier som utgår från lagar (bland annat arbetsavtalslagen, arbetstidslagen och semesterlagen) och kollektivavtal. En arbetsgivare som tillhör ett arbetsgivarförbund ska följa arbetsgivarförbundets kollektivavtal. En oorganiserad arbetsgivare är skyldig att följa det allmänt bindande kollektivavtalet om branschen har ett sådant. Innan arbetsavtalet ingås finns det skäl att kontrollera i Finlex om företagets huvudsakliga verksamhetsområde har ett allmänt bindande kollektivavtal.

 • LÖN

  Att betala lön är en av arbetsgivarens viktigaste skyldigheter.

  Ofta har personalens egna avgifter förlagts enligt företagets utbetalning av löner. Det finns alltså inte utrymme för förseningar eller fel i löneräkningen och utbetalningen av löner. Fel och fördröjningar som anknyter till löner är ett säkert sätt att minska personalens arbetsmotivation.

  Kunskap om bl.a. kollektivavtal, branschens författningar och praxis, myndighetskrav och semestrar är väsentligt inom löneräkning. Det krävs kontinuerlig uppföljning för att lära sig de många reglerna och kraven och det är utmanande även för experter inom branschen att lära sig och iaktta alla regler och krav. Myndigheterna gör det inte lätt för arbetsgivarna. Ett bra exempel på kraven är inkomstregistret, som trädde i kraft i början av år 2019, dit alla betalda löner, pensioner och förmåner ska anmälas senast fem dagar efter att inbetalningen har gjorts. Fördröjningar och försummelser i arbetsgivarens anmälningar orsakar lätt extra kostnader i form av fördröjningsavgifter som fastställs av myndigheter och andra sanktioner.

  Goda nyheter för en ny företagare är i alla fall att man lätt kan utkontraktera löneräkningen till en tjänsteleverantör inom ekonomisk förvaltning, såsom en bokföringsbyrå. I själva verket är löneräkning en av bokföringsbyråernas centrala arbetsuppgifter vid sidan av bokföring. Vid utkontrakterad löneförvaltning sköter bokföringsbyrån löneräkningen, utbetalningen av löner och nödvändig redovisning. Bokföringsbyrån skickar även vanligtvis lönespecifikationer till arbetstagarna och sörjer för lagenliga anmälningar till myndigheter samt pensions- och försäkringsbolag. Arbetsgivaren ansvarar för att leverera löne- och arbetstagaruppgifter som används som grund för löneräkningen till bokföringsbyrån samt för att sörja för uppföljning av arbetstiden. Bokföringsbyrån kan även ofta erbjuda lättanvända molntjänster som lämpar sig för detta.

  En nyckel till framgång är att koncentrera sig på sitt eget kunnande och förstärka den. När du börjar anställa personal och funderar på löneutbetalning, fundera en stund om kompetens inom löneförvaltning är en förutsättning för att ditt företag ska ha framgång eller lönar det sig att använda den egna tiden till något annat.

  Vid löneutbetalning ska man utöver den grundläggande lönen även iaktta bl.a. arbetstidstillägg, söndags- och nattarbetsersättningar, ersättningar för mertids- och övertidsarbete samt semesterersättning och sjukdagpenning.

  Lönen ska betalas till det penninginstitut som arbetstagaren har angett. Lönen ska vara arbetstagaren till hands på utgångsdatum. Om lönen förfaller till betalning på en helgdag, självständighetsdag eller första maj, jul- eller midsommarafton eller på en helgfri lördag, är förfallodagen dagen före dessa dagar.