Arbetstagarens introduktion

En välutförd introduktion förbinder arbetstagaren bättre till den nya arbetsplatsen och är därför lönsam för arbetsgivaren. I detta kapitel hittar du tips på hur du upprättar en introduktionsplan samt på praktiska saker såsom ordnandet av arbetskläder, företagshälsovård och arbetarskydd.

Personal och rekrytering 4/4

 • INTRODUKTION

  En välutförd introduktion förbinder arbetstagaren bättre till den nya arbetsplatsen och är därför lönsammare för arbetsgivaren.

  Speciellt när det gäller unga arbetstagare betonas vikten av introduktionen ytterligare, eftersom noggrann introduktion fäster den unga till arbetslivet.

  Arbetsgivaren ska introducera arbetstagarna i sina uppgifter. Introduktionen görs av förmannen eller en annan person som utsetts av förmannen. Introduktionen ska vara strukturerad och det lönar sig att samla ihop material som underlättar introduktion av nya arbetstagare även i fortsättningen. Introduktionen ska antecknas t.ex. på en separat introduktionsblankett där det framkommer vilka saker man har gått igenom och när. Kom också ihåg att fortsätta introduktionen och försäkra arbetstagarnas kompetens med regelbundna intervaller. Ge och ta emot respons.

  Nedanför finns en minneslista som förenklar introduktionen.

 • Se till att introduktionsplanen åtminstone innehåller följande:
 • Gå igenom frågor om arbetsavtalsförhållandet, såsom arbetstid, lön, semester- och frånvaropraxis samt anställningsförmåner.
 • ARBETSKLÄDER

  Arbetskläderna fungerar både som skyddskläder och som en del av företagsbilden. De kan även användas för att urskiljas och skapa trivsel. Kockrocken kan i bästa fall vara sådan att man inte vill ta av den efter arbetsdagens slut. Arbetskläderna ska kännas bra, och klädernas funktionalitet är viktig!

  När du kartlägger arbetskläder, fundera på behovet: behövs t-tröjor, skjortor, kockrockar, byxor, kjolar, förkläden osv. Observera varje arbetstagare och olika arbetsbeskrivningar!

  Speciellt vad gäller köksarbete lönar det sig att fundera över vilken tjänst för arbetskläder som är bäst lämpad för restaurangen.

 • Skötsel av arbetskläder

  Arbetskläderna kräver kontinuerlig skötsel så det lönar sig i ett tidigt skede fundera om du ska ingå ett avtal med ett tvätteri eller om man själv ska ta hand om kläderna. Kom ihåg att även gå igenom saken med arbetstagarna!

  Ifall arbetstagaren skaffar sina arbetsskor själv, fundera om du måste ge särskilda instruktioner om skorna.

 • FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

  Arbetsgivaren är skyldig att ordna förebyggande företagshälsovård för sina arbetstagare.

  Arbetsgivaren kan dessutom ordna sjukvård på allmänläkarnivå.

  Alla arbetande arbetstagare omfattas av företagshälsovården oberoende av anställningsförhållandets art eller längd. Företagshälsovården är avgiftsfri för arbetstagaren.

  Företagshälsovården är verksamhet som ordnas och bekostas av arbetsgivaren och som stöder arbetstagarnas arbetsförmåga. Arbetsgivaren ska ingå skriftligt avtal om tjänsterna med företagshälsovården och göra upp en verksamhetsplan för företagshälsovården. Grunden för företagshälsovården är arbetsplatsutredningen som företagshälsovården avlägger en skriftlig rapport om.

  Arbetsgivaren ska hålla avtalet om företagshälsovård och rapporten över arbetsplatsutredningen framlagda på arbetsplatsen.

 • ARBETARSKYDD OCH SÄKERHET I ARBETET

  Arbetsgivaren svarar för att arbetsplatsen är säker och hälsosam. Detta förutsätter att arbetsgivaren har kunskap om arbetsplatsens olägenheter och risker och hur de hanteras. Dessutom ska arbetsgivaren sörja för att arbetstagarna har nödvändig information och kunskaper för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

  Riskfaktorer och olägenheter som hänför sig till arbetsmiljön och arbetsförhållandena ska systematiskt redas ut på arbetsplatsen. Genom att utvärdera arbetets risker får man en helhetsbild av tillståndet på arbetsplatsens arbetarskydd och arbetshälsa samt utvecklingsbehov. Skyldigheten att utreda faror grundar sig på arbetarskyddslagen och gäller alla arbetsgivare oberoende av bransch och antal arbetstagare.

  I arbetarskyddets verksamhetsprogram presenteras målen för arbetsplatsens verksamhet för arbetshälsa och arbetarskydd och verksamhet som upprätthåller personalens arbetsförmåga. I verksamhetsprogrammet utreder man dessutom arbetarskyddsansvar och hur arbetarskyddets samarbete ordnas. Utarbetandet av arbetarskyddets verksamhetsprogram grundar sig på arbetarskyddslagen. Programmet är specifikt för arbetsgivaren och berör alla arbetsgivare.

  Företagshälsovårdens centrala uppgift är att i samarbete med arbetsplatsen främja arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga, säkert arbete, arbetsgemenskapens funktion samt förebygga sjukdomar och olyckor som härrör från arbetet.

  Alkohol- och drogarbete på arbetsplatsen är en del av arbetet för arbetshälsan och arbetarskyddet.