Resultat- och balansräkning

För att du hela tiden ska ha ditt företags ekonomi under kontroll måste du kunna tolka åtminstone de viktigaste ekonomirapporterna. I detta kapitel går vi igenom vad resultat- och balansräkningen innehåller.

Ekonomi 1/2

 • RESULTATRÄKNING

  Genom resultaträkning ser du vilka poster ditt företags resultat och kostnader består av. Uppgifterna presenteras utan mervärdesskatt.

  Resultaträkningen består av följande saker: Omsättning (företagets försäljning) och annan avkastning.

  • Omsättning (företagets försäljning) och annan avkastning.
  • Inköp och materialkostnader (till exempel matens råvaror, drycker osv.)
  • Lönekostnader, lönebikostnader och övriga personalkostnader.
  • Avskrivningar och kreditförluster.
  • Övriga utgifter (till exempel hyror, marknadsföringsutgifter osv.).
  • Rörelseresultat.
  • Finansiella intäkter (såsom räntor på lån o.dyl.).
  • Räkenskapsårets vinst (eller förlust).

  Din restaurang har väl en uppdaterad budget? Du kan utarbeta den i avsnittet Hur börjar jag?

 • BALANSRÄKNING

  Balansräkningen är ett dokument som vanligtvis får mindre uppmärksamhet hos företagare, men som kan sägas vara minst lika viktig som resultaträkningen. Tittar man endast på resultaträkningen kan företaget se lönsamt ut, men genom att granska balansräkningen kan man upptäcka att det är kraftigt skuldsatt.

  I balansräkningen identifieras företagets resurser och skulder. Resurser är till exempel pengarna på bankkontot, kundfordringar (dvs. skickade fakturor, som andra aktörer är skyldiga företaget), pengarna, varorna i lagret och möblemanget. Skulderna består av resurserna som investerats i företaget, leverantörsskulder, banklån, skatteskulder osv.

  Bokslutet fungerar som grund för beskattningen. Utgående från den utarbetas den årliga skatteberäkningen. I beskattningen är alla utgifter inte avdragsgilla och det är bra att känna till och identifiera vilka utgifter som inte är avdragsgilla eller som är delvis avdragsgilla redan under räkenskapsåret för att undvika eventuella skatteöverraskningar. Detta behöver du inte heller kunna själv – din partner som sköter ekonomiförvaltningen råder och handleder dig även i denna fråga.