Fortlöpande underhållsåtgärder

Fortlöpande underhållsåtgärder garanterar att restaurangfastigheten fungerar på bästa möjliga sätt. I detta kapitel går vi igenom olika delområden inom underhåll och myndighetskraven.

Fastighet och underhåll 1/1

 • KVALITETSKONTROLL

  Utför en kvalitetskontroll varje månad

  Renlighet i alla utrymmen, men speciellt i köket, är mycket viktigt. Kvalitetskontroller som avtalats med tjänsteleverantören ger svar på om överenskomna åtgärder förverkligas med tjänsteproducenten.

  Till exempel rengöringen av fastigheten är en tjänst som det är bra att kontrollera vid behov. Efter att restaurangen har öppnats är behovet sannolikt tätare och med tiden hittar man lämpliga rutiner och kontrollintervaller för varje funktion.

 • BRANDSÄKERHET

  Kontrollera brandsläckare och brandposter

  Utför regelbundet en okulär besiktning av brandsläckare och brandposter och se till att årligt underhåll görs i tid. Beroende på hyresavtalet kan underhållet höra till hyresgästens eller hyresvärdens ansvar.

  Handbrandsläckare skaffas på myndigheternas föreläggande, när detta förutsätts i författningar eller på eget initiativ. Att använda en handbrandsläckare är inte svårt men tröskeln för att använda den kan vara hög om man inte har övat släckning med en sådan före en eventuell eldsvåda.

  Handbrandsläckare säljs av förutom handbrandsläckaraffärer bl.a. järnaffärer, stormarknadernas järnvaruavdelningar och biltillbehörsaffärer. Räddningsverken och räddningsförbunden och -organisationerna samt många utbildningsföretag ordnar säkerhetsutbildning där man kan öva sig att använda handbrandsläckare och annan förstahandssläckningsutrustning under yrkesmässig handledning. Fastighetens innehavare ska se till att de av myndigheterna föreskrivna släckningsanläggningarna är funktionsdugliga och har underhållits och granskats på behörigt sätt.

  Handbrandsläckare ska granskas med minst
  • ett års intervall om släckaren förvaras på ett ställe där den är utsatt för faktorer som påverkar dess funktionsskick, såsom fukt, vibration, temperaturväxlingar eller köld
  • två års intervall om släckaren förvaras inomhus i torra utrymmen med jämn temperatur.
  Källa: tukes.fi
 • FETTBRUNNAR OCH -KANALER

  Fettkanalerna sotas en gång per år

  Fettkanalen är en ventilationskanal i köket genom vilken fettoset och dålig luft som uppstår vid matlagning avlägsnas.

  Inrikesministeriets förordning om rengöring av ventilationskanaler och ventilationsanordningar Ventilationskanaler och ventilationsanordningar som skall rengöras årligen:

  • ventilationskanaler och ventilationsanordningar på platser där matlagning sker yrkesmässigt;
  • ventilationskanaler och ventilationsanordningar vid sprutmålerier, snickerifabriker och snickeriverkstäder, textilfabriker, tvättinrättningar, bagerier och rökerier samt ventilationskanaler och -anordningar som finns i industrilokaler eller andra lokaler, där det i ventilationskanalerna samlas stora mängder sådana ämnen som lätt sprider bränder samt
  • ventilationskanaler och ventilationsanordningar i utrymmen, i vilka framställs industriellt eller används tekniskt brinnande vätska.

  Ventilationskanaler och ventilationsanordningar som skall rengöras vart femte år:

  • ventilationskanaler och ventilationsanordningar i sjukhus, ålderdomshem och slutna straffanstalter samt
  • ventilationskanaler och ventilationsanordningar i daghem, skolor, hotell, semesterhem, internat och restauranger.
  Rengöring

  Vid rengöringen kontrolleras kanalernas täthet och brandbegränsarens funktion. Kanalernas täthet kontrolleras genom trycktest, om verksamheten på platsen förutsätter en särskild täthet, och i övrigt till de delar det är befogat att ifrågasätta täthetens nivå.

  Rengöringsprotokoll

  Över rengöringen uppförs ett protokoll av vilket ett exemplar skall lämnas till byggnadens ägare och innehavare eller lägenhetens innehavare.

  I rengöringsprotokollet skall antecknas:

  • uppgifter om platsen;
  • den som utfört arbetet;
  • tidpunkten då arbetet utförts;
  • rengöringsåtgärder som vidtagits och deras omfattning;
  • arbetsmetoder samt
  • brister som upptäckts och reparationer som utförts.
  Källa: Finlex.fi

  Tömningsavtal för fettbrunnar

  Fettbrunnens fettavskiljare förhindrar fetthaltigt vatten från att rinna ut i avloppsnätet. Rekommenderad tömningsintervall för avskiljaren är minst två gånger per år, eftersom koagulerat fett snabbt täpper till fastighetens egna avlopp och orsakar problem i det kommunala nätverket.