Varningar och uppsägningsgrunder

En arbetsgivare måste också vara beredd på eventuella motgångar. I detta kapitel går vi igenom frågor som gäller att ge varning och säga upp en anställd.

Personal 2/2

 • VARNING

  En arbetstagare kan som huvudregel inte sägas upp innan han eller hon genom en varning har fått en möjlighet att rätta till sitt agerande. Varningen kan ges antingen muntligen eller skriftligen. Den som vill åberopa varningen senare ska dock vid behov kunna ge bevis för att en varning getts.

  När det gäller varningar ska arbetsgivaren behandla arbetstagarna jämlikt (exempelvis om man brukar ge två varningar och uppsägning sker vid den tredje).

  Varningar har inte rättslig betydelse i sig, utan vägs in om anställningsförhållandet ska hävas på grund av fortsatta försummelser trots varningarna.

  Det går inte att ge någon mall för hur länge varningen gäller i månader eller år. I praktiken kan arbetsgivaren emellertid inte hänvisa till mycket gamla varningar som getts flera år tidigare.

  Varningen gäller ett särskilt, specifikt agerande från den anställdas sida. Om arbetsgivaren har gett arbetstagaren en varning för en sak och arbetstagaren efter det gör sig skyldig till en annan typ av försummelse kan arbetsgivaren i regel inte hänvisa till den varning som arbetsgivaren gett för den andra försummelsen som grund för uppsägning. Å andra sidan kan flera varningar för olika försummelser tillsammans leda till att tröskeln för uppsägning överskrids.

 • GRUNDER FÖR UPPSÄGNING

  Arbetsgivaren får enligt arbetsavtalslagen endast av vägande sakskäl säga upp ett arbetsavtal som gäller tills vidare.

  Sådana skäl kan vara

  • skäl som beror på personen eller
  • ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker

  Ett arbetsavtal som gäller för viss tid kan inte sägas upp om man inte kommit överens om uppsägningen.

  Därtill finns egna bestämmelser i arbetsavtalslagen för följande situationer:

  • uppsägning i anslutning till överlåtelse av rörelse
  • uppsägning i anslutning till saneringsförfarande
  • arbetsgivarens konkurs och arbetsgivarens död
  • uppsägning av en gravid eller familjeledig arbetstagare
  • uppsägning av en förtroendeman eller förtroendeombud

  Vid bedömningen av uppsägningsgrunderna ska alla relevanta samt för arbetstagaren fördelaktiga och ofördelaktiga faktorer tas i beaktande. Om det har funnits grunder till uppsägningen avgörs alltså utgående från helhetsbedömningen.

  Väsentligt krav

  Förseelsen som leder till uppsägning ska vara väsentlig. En liten förseelse berättigar således inte till att säga upp arbetstagaren. Arbetsgivaren ska även behandla arbetstagarna jämlikt så att inte bara en arbetstagare sägs upp om även andra har agerat på samma klandervärda sätt.